Home » Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis

Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling
Hebreeën 13:7 (SV)

De website Hongarije geologie neemt Gods Woord als uitgangspunt en gaat grotendeels over de gevolgen van de zondvloed. Ook wordt de tijd vóór en ná1 de zondvloed meegenomen. Hoe is er door de eeuwen heen in de kerk gedacht over de (gevolgen van de) zondvloed? Op deze pagina staan we stil bij de geschiedenis van de kerk en de (tijd voor en na de) zondvloed. We bestuderen vooral de visie van theologen, predikanten en voorgangers. Deze geschiedenis loopt door tot het heden.

Kruispredikanten ná 1869 en de zondvloed

De Gereformeerde Kerken onder het Kruis ontstonden ná de afscheiding van 1834. In 1869 herenigden een groot deel van die Gemeenten zich met de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. Enkele gemeenten gingen niet mee met deze hereniging en bleven zelfstandig. Hoe dachten predikanten uit deze gemeenten over de (tijd voor en na de) zondvloed?

Ds. Hendrik Roelofsen (1852-1930)2

Vrije genade vóór de zondvloed

Tijdens de afscheidsdienst te Ederveen op 4 Augustus 1895 preekte ds. Roelofsen over vrije genade. Hij wees zijn hoorders erop dat in Genesis 6:8 al ‘reeds gesproken’ wordt van ‘deze vrije genade‘.3

Ds. G.H. Kersten (1882-1948)4

Torenbouw van Babel

In zijn rede die hij uitsprak op de jaarvergadering van de SGP op 23 februari 1933 in de Tivoli te Utrecht, sprak ds. G.H. Kersten over de Volkenbond te Genève5. Hij gebruikte daar de torenbouw van Babel als metafoor: “De machtigen der aarde zijn samengekomen om vrede op aarde te bestellen en welvaart onder de volkeren. Een nieuwe toren wil men oprichten welks opperste in den hemel reiken zal. Naar God en Diens Woord wordt niet gevraagd.”6

Verschillende kerkgenootschappen in Nederland en de zondvloed

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

J.M. Vermeulen

Openbaar aanroepen van Gods Naam

J.M. Vermeulen schrijft in het Kerblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland over Brakel en het gebed. Onder verwijzing naar Genesis 4 vers 26b geeft hij aan dat het gebed ‘een noodzakelijke, nuttige, heilige en heiligmakende plicht van een christen’ is. “Hierom wordt de gehele godsdienst uitgedrukt met bidden en God aanroepen.”7

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. M. van Beek (1921-1983)

Kaïn en Abel

Ds. Van Beek spreekt van een ‘Kaïnsgeest’  als ‘er bijna geen liefde gevonden wordt maar enkel haat’. Dan gaat het ook met de inwoners niet goed.8

Ds. D.E. van de Kieft

De regenboog

Op 15 oktober 2020 preekte ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland over de regenboog vanuit de tekst van Genesis 9:13. Hij had zijn preek onderverdeeld in twee punten: 1. Als teken van het verbond met Noach. 2. Als teken van het verbond der genade.9

Protestantse Kerk in Nederland

Ds. D.J. Budding

Voor de zondvloed

In Openbaring 9:20 lezen we dat de mensen zich verhardden. Volgens ds. D.J. Budding10 net ‘als in de dagen van Noach. De ark bleef open totdat de HEERE Zelf hem toesloot. Toen kwam de zond(e)vloed. Toen was het te laat’.11

Vrije Baptistengemeenten

Ds. T. Niemeijer

De geologische gevolgen van de zondvloed

Volgens ds. T. Niemeijer worden fossielen alleen gevormd als dieren door een ramp (overstroming, modderstroom, vulkaan o.i.d.) gedood worden. “Onder normale omstandigheden verteert een dier en wordt door andere dieren, op het laatst door de insecten, netjes opgeruimd. We moeten niet vergeten dat tijdens de zondvloed hele aardlagen omgekeerd werden en vele dieren tussen stenen, aarde en zand ‘geplet’ werden en versteenden.” Niemeijer geeft aan dat het niet de verschillende ijstijden zijn ‘die het reliëf van de aarde gevormd hebben, maar de zondvloed’.  Volgens de predikant kunnen de aardlagen, doordat ze tijdens de zondvloed omgekeerd werden, ‘niet gidsend zijn voor de datering van de gevonden fossielen‘. Hij wijst ook de resultaten van de C14-dateringsmethode af. “Deze laatste dateringsmethode is alleen nauwkeurig tot 10.000 jaar12.” Niemeijer sluit het stukje over de zondvloed samenvattend af met: “De theorie van de verschillende ijstijden ondergraven de geschiedenis van de wereldwijde zondvloed en ontkennen daarmee de Bijbelse boodschap.”13

 1. Het gaat de auteur dan om de tijd vanaf de zondeval tot en met de zondvloed én direct na de zondvloed tot en met Abrahams vertrek uit Ur der Chaldeeën.
 2. In een paper over ds. Roelofsen en onze oergeschiedenis werk ik de visie van deze predikant op onze oergeschiedenis zoals we die lezen in Genesis verder uit. Meerten in voorber. (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 3. Roelofsen 1930 blz. 10 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 4. In een paper over ds. Kersten en onze oergeschiedenis werk ik de visie van deze predikant op onze oergeschiedenis zoals we die lezen in Genesis verder uit. Meerten in voorber. (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 5. Zie Wikipedia voor meer informatie over de Volkenbond: https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkenbond.
 6. Kersten 1933a blz. 8 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 7. Vermeulen 2020 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 8. Beek 2020 blz. 6 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 9. Anoniem 2020 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/). Deze preek is niet op schrift gesteld dus zullen wij hier niet bespreken.
 10. Abusievelijk in dit artikel van De Banier D.I. Buding genoemd.
 11. Budding 2021 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
 12. Dit is niet correct. Volgens naturalisten is deze methode bruikbaar voor materiaal tot maximaal 60.000 jaar oud.
 13. Niemeijer 2020 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).