Home » Kerkgeschiedenis

Kerkgeschiedenis

Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandeling
Hebreeën 13:7 (SV)

De website Hongarije geologie neemt Gods Woord als uitgangspunt en gaat grotendeels over de gevolgen van de zondvloed. Ook wordt de tijd vóór en ná1 de zondvloed meegenomen. Hoe is er door de eeuwen heen in de kerk gedacht over de (gevolgen van de) zondvloed? Op deze pagina staan we stil bij de geschiedenis van de kerk en de (tijd voor en na de) zondvloed. Deze geschiedenis loopt door tot het heden.

Kruispredikanten ná 1869 en de zondvloed

De Gereformeerde Kerken onder het Kruis ontstonden ná de afscheiding van 1834. In 1869 herenigden een groot deel van die Gemeenten zich met de Christelijke Afgescheiden Gemeenten. Enkele gemeenten gingen niet mee met deze hereniging en bleven zelfstandig. Hoe dachten predikanten uit deze gemeenten over de (tijd voor en na de) zondvloed?

Ds. Hendrik Roelofsen (1852-1930)2

Vrije genade vóór de zondvloed

Tijdens de afscheidsdienst te Ederveen op 4 Augustus 1895 preekte ds. Roelofsen over vrije genade. Hij wees zijn hoorders erop dat in Genesis 6:8 al ‘reeds gesproken’ wordt van ‘deze vrije genade‘.3

Ds. G.H. Kersten (1882-1948)4

Torenbouw van Babel

In zijn rede die hij uitsprak op de jaarvergadering van de SGP op 23 februari 1933 in de Tivoli te Utrecht, sprak ds. G.H. Kersten over de Volkenbond te Genève5. Hij gebruikte daar de torenbouw van Babel als metafoor: “De machtigen der aarde zijn samengekomen om vrede op aarde te bestellen en welvaart onder de volkeren. Een nieuwe toren wil men oprichten welks opperste in den hemel reiken zal. Naar God en Diens Woord wordt niet gevraagd.”6

Verschillende kerkgenootschappen in Nederland en de zondvloed

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

J.M. Vermeulen

Openbaar aanroepen van Gods Naam

J.M. Vermeulen schrijft in het Kerblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland over Brakel en het gebed. Onder verwijzing naar Genesis 4 vers 26b geeft hij aan dat het gebed ‘een noodzakelijke, nuttige, heilige en heiligmakende plicht van een christen’ is. “Hierom wordt de gehele godsdienst uitgedrukt met bidden en God aanroepen.”7

Gereformeerde Gemeenten in Nederland

Ds. D.E. van de Kieft

De regenboog

Op 15 oktober 2020 preekte ds. D.E. van de Kieft in de Gereformeerde Gemeente in Nederland over de regenboog vanuit de tekst van Genesis 9:13. Hij had zijn preek onderverdeeld in twee punten: 1. Als teken van het verbond met Noach. 2. Als teken van het verbond der genade.8

  1. Het gaat de auteur dan om de tijd vanaf de zondeval tot en met de zondvloed én direct na de zondvloed tot en met Abrahams vertrek uit Ur der Chaldeeën.
  2. In een paper over ds. Roelofsen en onze oergeschiedenis werk ik de visie van deze predikant op onze oergeschiedenis zoals we die lezen in Genesis verder uit. Meerten in voorber. (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  3. Roelofsen 1930 blz. 10 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  4. In een paper over ds. Kersten en onze oergeschiedenis werk ik de visie van deze predikant op onze oergeschiedenis zoals we die lezen in Genesis verder uit. Meerten in voorber. (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  5. Zie Wikipedia voor meer informatie over de Volkenbond: https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkenbond.
  6. Kersten 1933a blz. 8 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  7. Vermeulen 2020 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/).
  8. Anoniem 2020 (https://www.hongarijegeologie.nl/bronnen/). Deze preek is niet op schrift gesteld dus zullen wij hier niet bespreken.