Home » Genderideologie » Hongarije wil ouderschap voor ‘man en vrouw’ verankeren in de grondwet

Hongarije wil ouderschap voor ‘man en vrouw’ verankeren in de grondwet

Gisteren werd mijn aandacht getrokken door een artikel uit het Algemeen Dagblad.1 Deze krant gaf aan dat Hongarije de grondwet wil aanpassen door te laten opnemen dat bij ouders ‘de moeder een vrouw is en de vader een man’. Daarnaast dat het geslacht bij de geboorte vastligt en niet meer gewijzigd kan worden. Op mijn Facebookpagina noemde ik dat ‘goed nieuws’, omdat het aansluit bij Gods scheppingsorde. Dit leverde een stevige discussie op tussen voor- en tegenstanders van dit wijzigingsvoorstel. In dit artikel slechts een observatie gebaseerd artikelen in de media en een korte verdediging waarom ik dit ‘goed nieuws’ noemde.

De Hongaarse minister van Justitie, Judit Varga, stuurde afgelopen dinsdag een ontwerpamendement voor wijziging van de grondwet naar het parlement. Volgens haar moet het traditionele ouderschap in de grondwet worden vastgelegd, omdat ‘kinderen’ moeten ‘opgroeien met de waarden van de christelijke cultuur van Hongarije’. De politicus geeft aan dat zij het gezin als basis voor het huwelijk ziet waarbij de moeder een vrouw is en de vader een man.

Ontwerpamendement

Volgens het ontwerpamendement verdedigt Hongarije ‘het recht van kinderen op zelfidentiteit op basis van hun geslacht’. Daarnaast hebben kinderen recht op onderwijs dat ‘in overeenstemming is met de waarden die gebaseerd zijn op de constitutionele identiteit van Hongarije en de christelijke cultuur’. Hongarije beschermt zo het recht van kinderen op het behouden van de genderidentiteit waarmee ze zijn geboren. Volgens het wetsvoorstel is dit nodig om de Hongaarse kinderen te beschermen ‘tegen de nieuwe, moderne ideologische ontwikkelingen in de westerse wereld (…) die een bedreiging vormen voor het recht van kinderen op een gezonde ontwikkeling’.

De grondwet

Eigenlijk gaat er niet zo heel veel veranderen in de Hongaarse grondwet. Daar wordt het huwelijk tussen man en vrouw al gedefinieerd als ‘de basis van het gezin en van nationale overleving’. Dit wijzigingsvoorstel heeft wel consequenties voor LHBTIQ+-stellen. Voor hen wordt het nu vrijwel onmogelijk om kinderen te adopteren, volgens de regering kan dit alleen nog maar met speciale toestemming van de Hongaarse minister van familiezaken.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het in het Hongaarse parlement gaat over de genderideologie. Afgelopen mei werd een wetsvoorstel aangenomen waarin Hongaren voor de wet niet meer hun geslacht kunnen veranderen. In oktober sprak de regering zich uit tegen een kinderboek waarin een homoseksuele mannelijke Assepoester voorkomt.

Goed nieuws

Het bovenstaande noemde ik goed nieuws, omdat de verankering van het traditionele gezin als hoeksteen van de samenleving aansluit bij Gods scheppingsorde, zoals deze weergegeven is in Genesis (maar ook elders in de Bijbel zichtbaar wordt). In Genesis 2:4 staat: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn” (SV). Uiteraard is de huidige wereld ontwricht door de zonde en zucht deze wereld onder de gevolgen van de zondeval, maar dat geeft nog geen pas om deze scheppingsorde te doorbreken. De bedoeling van gelovigen die hierbij willen aansluiten is niet om de LHBTIQ+-mensen te vernederen of moedwillig hen het leven zuur te maken. Óók niet om de Farizeeër uit te hangen en het gevoel te geven alsof gelovigen nooit zondigen.2 Want de hele mensheid is, zonder uitzondering, in zichzelf ‘onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad’.3 De zondigheid van heel de mensheid geeft nog geen pas om dan maar alle ontwrichtingen en zonden goed te keuren. Het kan niet gebruikt worden als excuus. Gods scheppingsorde is de norm, de gevolgen daarvan voor de praktijk van het leven moeten in liefde uitgedragen worden. Net zoals de Heere Jezus deed toen er een overspelige vrouw bij Hem kwam. Hij zei: ‘Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar’, maar ook: ‘ga heen en zondig niet meer’ (Johannes 8 vers 7 en 11). Willen wij ons onderwerpen aan het gezag van de Heilige Schrift en laten wij ons leiden door Gods scheppingsorde óf streven we naar menselijke autonomie en verwerpen we God en Zijn Woord?

Slot

Goed nieuws vanuit Hongarije, omdat het wil aansluiten bij Gods scheppingsorde. Dit mag overigens nooit leiden tot onderdrukking en vernedering van LHBTIQ+-mensen. Laten we hen met liefde en pastorale zorg begeleiden. Hen wijzen op Gods scheppingsorde, maar ook op de genade die er is in Christus Jezus. Dit laatste hebben wij allemaal nodig, wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid.4

  1. https://www.ad.nl/buitenland/regering-hongarije-wil-grondwet-aanpassen-ouders-zijn-altijd-een-vrouw-en-een-man~a48d0747/.
  2. Deze beschuldiging kreeg ik, zonder inhoudelijke onderbouwing, toegeschreven. Ik zou met een pleidooi voor het handhaven van Gods scheppingsorde een farizeeër, inquisiteur en fundamentalist zijn.
  3. Heidelbergse Catechismus zondag 3 vraag en antwoord 8.
  4. Een tiental bronnen voor dit stuk zijn, er kunnen er nog meer toegevoegd worden. De toonzetting in die in sommige van deze media gehanteerd wordt is niet de mijne: (1) https://www.ad.nl/buitenland/regering-hongarije-wil-grondwet-aanpassen-ouders-zijn-altijd-een-vrouw-en-een-man~a48d0747/, (2) https://www.globaltimes.cn/content/1206472.shtml, (3) https://www.trouw.nl/buitenland/orban-zet-zijn-genderideologie-voort-niet-getrouwde-stellen-mogen-straks-geen-kinderen-meer-adopteren~bde2415c/, (4) https://uk.reuters.com/article/instant-article/idUKKBN27Q34W, (5) https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-11-10/hungary-government-proposes-constitutional-amendment-mandating-christian-gender-roles, (6) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/hongaarse-regering-wil-tijdens-noodtoestand-adoptieverbod-voor-lhbti-ers-doordrukken~b6a8086b/, (7) http://constitutionnet.org/news/hungary-government-proposes-constitutional-amendment-mandating-christian-gender-roles, (8) https://www.barrons.com/news/hungary-set-for-constitutional-squeeze-on-lgbt-community-01605042005?tesla=y, (9) https://thecanadian.news/2020/11/11/hungary-wants-to-cement-gender-in-constitution/, (10) https://www.euronews.com/2020/11/11/hungary-s-government-proposes-draft-legislation-to-ban-adoption-for-same-sex-couples en (11) https://tv6.news/viktor-orban-wants-to-introduce-a-conservative-view-of-gender-roles-in-the-constitution/.